Effnet AB  

Articles of association (available only in swedish)

Effnetplattformen AB (publ)

Org.nr. 559085-5721

 

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman den 20 april 2017

 

§ 1
Bolagets firma är Effnetplattformen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag (i) utveckla nätverkslösningar inom databranschen, (ii) investera i och äga andelar i bolag som söker ägarspridning inför listning på marknadsplats, (iii) äga och förvalta fast egendom samt (iv) idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000. Alla aktier är av samma slag.

§ 6
Styrelsen skall bestå av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter.

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
_______________


Investor relations

FINANCIAL CALENDAR
FINANCIAL REPORTS
ARTICLES OF ASSOCIATION
Bozzanova Reklambyrå