Publicerad: 2017-10-27 08:15:00 CET
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Delårsrapport Januari - september 2017

Luleå, 27 oktober 2017 -- Effnetplattformen AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - september 2017

  • Koncernens omsättning under perioden uppgick till MSEK 10,3 (8,51) eller SEK 1,28 (1,181) per aktie.

  • Rörelseresultatet under perioden uppgick till MSEK 4,0 (4,51). Nettoresultatet uppgick till MSEK 3,6 (3,61) eller SEK 0,45 (0,501) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till MSEK 4,02 (5,31) eller SEK 0,492 (0,731) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till MSEK 28,8 (28,63) vilket motsvarar SEK 3,19 (3,953) per aktie.

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 43,7 (38,63) eller SEK 4,83 (5,343) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 94 (933) procent.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Efter periodens slut slutförde Effnetplattformens tidigare dotterbolag Effnetplattformen Ventures 2 AB ("EPV2") förvärvet av samtliga aktier i spelbolaget GoldBlue Plc. EPV2 bytte dessförinnan namn till GoldBlue AB. De som var aktieägare i EPV2 före dessa åtgärder (och vilka till större delen är identiska med Effnetplattformens nuvarande aktieägare) ägde därefter cirka 5 procent av kapitalet i GoldBlue AB. GoldBlue AB avser att ansöka om notering på Nasdaq First North inom kort. Vidare information om GoldBlue AB finns på www.goldblue.eu  där intresserade redan nu kan anmäla intresse för emissionen som kommer att äga rum i samband med den planerade noteringen. Effnetplattformen har förbundit sig att teckna 1 MSEK i denna emission.

 

Fotnot 1: Avser proforma för den förra Effnetplattformen-koncernen för motsvarande period. Förra moderbolaget (med annat organisationsnummer men tidigare med samma namn) är numera namnändrat till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Fotnot 2: Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar proforma2 ingående balansräkning och proforma kassaflödesanalys transaktioner tillhörande den nya koncernen.

Fotnot 3: Avser proforma för den tidigare Effnetplattformen-koncernen för motsvarande tidpunkt

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober kl. 08:15 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.

Effnetplattformen 2017 Q3