Publicerad: 2017-08-25 08:15:00 CET
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Delårsrapport Januari - juni 2017

Luleå, 25 augusti 2017 -- Effnetplattformen AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - juni 2017

  • Under maj månad genomfördes en nyemission inför nya förvärv och strukturaffärer. Emissionen övertecknades och tillförde bolaget MSEK 22,4 efter emissionskostnader. Koncernens moderbolag namnändrades under perioden från Effnetplattformen Dividend AB till Effnetplattformen AB.

  • Koncernens omsättning för det första halvåret uppgick till MSEK 7,8 (7,01) eller SEK 1,04 (0,981) per aktie.

  • Rörelseresultatet för det första halvåret var MSEK 3,0 (4,41). Nettoresultatet uppgick till MSEK 2,8 (3,51) eller SEK 0,37 (0,481) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första halvåret till MSEK 2,72 (3,11) eller SEK 0,362 (0,431) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till MSEK 27,6 (36,41) vilket motsvarar SEK 3,05 (5,031) per aktie.

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 42,9 (38,51) eller SEK 4,74 (5,331) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 92 (921) procent.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

  • Effnet AB har utsett WeGoes som representant på den sydkoreanska marknaden i syfte att bredda Effnets kundbas i regionen.

Fotnot 1: Avser proforma för den förra Effnetplattformen-koncernen för motsvarande period. Förra moderbolaget (med annat organisationsnummer men tidigare med samma namn) är numera namnändrat till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Fotnot 2: Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar proforma2 ingående balansräkning och proforma kassaflödesanalys transaktioner tillhörande den nya koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti kl. 08:15 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.

Effnetplattformen 2017 Q2