Publicerad: 2017-05-29 08:12:06 CET
Effnetplattformen AB
Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Slutligt resultat av Effnetplattformens nyemission

Stockholm, 29 maj 2017 -- Den slutliga sammanställningen av utfallet i Effnetplattformens nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare visar att emissionen övertecknades med 17,1%. Nyemissionen tillför Effnetplattformen cirka 23,5 Mkr före kostnader för emissionen.

93,3 procent av nyemissionen, motsvarande 1 687 387 aktier, tecknades med stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter gjordes om 23,7 procent av emissionen, motsvarande 428 848 aktier. 120 221 aktier, motsvarande 6,7 procent av nyemissionen, har tilldelats personer som har tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter, enligt principerna i den informationsbroschyr som publicerades den 3 maj 2017. Besked om tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter lämnas den 29 maj 2017 genom utskick av avräkningsnotor. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Betalda tecknade aktier ("BTA") handlas på First North, Nasdaq Stockholm till och med att registrering av de nyemitterade aktierna har skett hos Bolagsverket. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på First North, Nasdaq Stockholm under juni 2017. 

 

Viktig information 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Effnetplattformen AB. 

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
 
 

Om Effnetplattformen AB (publ) 

Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.