Publicerad: 2017-04-26 08:35:00 CET
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Beslutar om tidigare aviserad nyemission

Stockholm, 26 april 2017 -- Styrelsen för Effnetplattformen AB (publ) ("Effnetplattformen") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 april 2017 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 23,5 Mkr.

  • Nyemissionen genomförs i syfte att kunna realisera styrelsens ambition att fortsätta bygga aktieägarvärde genom förvärv av verksamheter eller tillgångar. Något kapitalbehov i den existerande rörelsen föreligger inte.

  • Förvärv väntas primärt avse helt ny verksamhet där styrelsen och nuvarande bolagsplattform kan tillföra mervärde men även sekundärt komplettering av nuvarande verksamhet i syfte att vidareutveckla och stärka denna.

  • Fyra (4) befintliga aktier i Effnetplattformen ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 13,00 kronor.

  • Teckningsperioden löper 8 maj - 22 maj 2017.

Emissionsvillkor

Styrelsen för Effnetplattformen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 april 2017 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 23,5 Mkr. Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 4 maj 2017. För varje befintlig aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 13,00 kronor. 

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning.

Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i Effnetplattformen att öka med högst 1 807 608 aktier till högst 9 038 042 aktier. 

Teckningsförbindelser

Samtliga styrelseledamöter i Effnetplattformen har åtagit sig att teckna hela sina andelar eller mer i emissionen om sammanlagt cirka 5,8 Mkr, motsvarande cirka 25 procent av det totala emissionsbeloppet. 

Tidplan för nyemissionen

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen   2 maj 2017
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen   3 maj 2017
Informationsbroschyr offentliggörs   omkring den 3 maj 2017
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen   4 maj 2017
Handel i teckningsrätter   8 maj - 18 maj 2017
Handel i betalda tecknade aktier (BTA)   8 maj 2017 till dess att emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen   8 maj - 22 maj 2017

Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. Istället kommer en informationsbroschyr att upprättas och tillhandahållas på www.effnetplattformen.se samt på begäran skickas per post till bolagets aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), Tel: 070 280 26 26,  hans.runesten@effnet.com, eller besök: www.effnetplattformen.se.

Viktig information 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Effnetplattformen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Effnetplattformen kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 3 maj 2017. 

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08:35 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.