Publicerad: 2017-04-25 08:45:00 CET
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Intressebolaget Axxonen Properties mot notering

Stockholm, 25 april 2017 --

  • Effnetplattformen Ventures 3 AB ("EPV3"), ett tidigare dotterbolag till Effnetplattformen, har kommit överens med huvudägaren i Axxonen Properties AB ("Axxonen Properties") om att förvärva bolaget med betalning i form av aktier. 

  • Axxonen Properties är ett fastighetsbolag fokuserat på bostadsutveckling. Bolaget har idag pågående utvecklingsprojekt i premiumsegmentet med ett totalt försäljningsvärde överstigande 600 MSEK.

  • Effnetplattformen AB (publ) ("Effnetplattformen") kommer att biträda i transaktionen mellan intressebolaget Axxonen Properties och EPV3.

  • Det nya bolaget avser att byta namn till Axxonen Properties AB (publ) och ambitionen är att genomföra en mindre kapitalanskaffning med en efterföljande notering på Nasdaq First North. 

Effnetplattformen har under 2016 investerat i Axxonen Properties och äger för närvarande cirka 15 procent av kapitalet i bolaget. Axxonen Properties är ett fastighetsbolag fokuserat på bostadsutveckling med centrala lägen i premiumsegmentet. Bolaget har idag pågående utvecklingsprojekt i Stockholm med ett totalt försäljningsvärde överstigande 600 MSEK samt en växande pipeline som gör att Axxonen Properties står inför en kraftig expansion. 

Huvudägaren i Axxonen Properties har avtalat med Effnetplattformens tidigare dotterbolag EPV3 om att EPV3 ska förvärva bolaget med betalning i form av aktier. Efter förvärvet kommer EPV3s befintliga aktieägare att äga cirka 7,5 procent av kapitalet i det nya bolaget. Effnetplattformens ägarandel i Axxonen Properties AB (publ) kommer efter transaktionen att uppgå till cirka 14 procent av kapitalet.

Efter genomförd transaktion är ambitionen att genomföra en mindre kapitalanskaffning i Axxonen Properties AB (publ) i syfte att ytterligare förbättra aktiespridningen. Effnetplattformen har kommit överens med huvudägaren i Axxonen Properties att verka för att teckningsanmälningar från Effnetplattformens och EPV3s befintliga aktieägare prioriteras vid eventuell överteckning av emissionen. Målsättningen är att Axxonen Properties AB (publ) efter genomförd emission ska noteras på First North, Nasdaq Stockholm under 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08:45 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.