Publicerad: 2017-04-20 08:00:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Dividend AB (publ): Medverkar i kommande notering av GoldBlue

Stockholm, 20 april 2017 -- 

  • Effnetplattformen Ventures 2 AB ("EPV2"), ett tidigare dotterbolag till Effnetplattformen, har kommit överens med huvudägarna till GoldBlue Plc ("GoldBlue") om att förvärva bolaget med betalning i form av aktier.

  • GoldBlue har dotterbolag med verksamhet inom spel på nätet i Asien och uppvisar f.n. mycket stark tillväxt.

  • Effnetplattformen Dividend AB (publ) ("Effnetplattformen Dividend") kommer att biträda EPV2 i transaktionen med GoldBlue och har även åtagit sig att investera 1 Mkr i kommande kapitalanskaffning.

  • Efter förvärvet avser EPV2 byta namn till GoldBlue AB (publ) och avser noteras på First North under Q2-Q3 2017. 

I slutet av 2016 delades EPV2 tillsammans med två ytterligare plattformsbolag ut till aktieägarna i Effnetplattformen. Syftet med dessa utdelningar var att skapa värde för aktieägarna genom att utnyttja den breda aktieägarbas bolaget besitter i kombination med styrelsens kompentens och efterenheter av framgångsrika aktiemarknadstransaktioner. CasinoWilds blev det första resultatet av dessa utdelningar. Nu har Effnetplattformen Dividend tillsammans med EPV2 avtalat med huvudägarna till GoldBlue om en transaktion som innebär att EPV2 förvärvar bolaget med betalning i form av aktier. Efter förvärvet kommer EPV2s aktieägare att äga cirka 5 procent av det nya GoldBlue.

Om GoldBlue

GoldBlues verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. Goldblue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i världens snabbast växande spelmarknad via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare som har lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska spelmarknaden. Bolaget erbjuder det bredaste utbudet av onlinespel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och mobilspelande. Goldblue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 000 spelprodukter inom kasino-, jackpot-och lotterispel, och är redo att ta en större marknadsandel under 2017. Bolaget har även aggressiva expansionsplaner till nya marknader i Sydostasien. Goldblues dotterbolag kommer även inom kort att erbjuda sportbetting på samtliga spelhemsidor. Bolaget siktar mot att vara kassaflödespositivt 2017 med ett positivt EBITDA. 

GoldBlue planerar att under våren 2017 genomföra en kapitalanskaffning om cirka 24 Mkr med en efterföljande notering på First North, Nasdaq Stockholm eller annan MTF-plattform (förutsatt godkännande för upptagande till handel). G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets finansiella rådgivare i denna process. Effnetplattformen Dividend har åtagit sig att investera 1 Mkr kronor i den kommande kapitalanskaffningen och Effnetplattformen Dividend kommer dessutom att verka för att teckningsanmälningar från Effnetplattformen Dividends och EPV2s befintliga aktieägare prioriteras vid eventuell överteckning av emissionen. Ytterligare information kommer att utsändas i anslutning till kapitalanskaffningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Dividend AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Dividend AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08:00 CET.

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Dividend AB, besök www.effnetdividend.se.