Publicerad: 2017-04-19 08:30:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Dividend AB (publ): Laddar för nya affärer genom planerad nyemission

Stockholm, 19 april 2017 -- Styrelsen för Effnetplattformen Dividend AB (publ) ("Effnetplattformen") planerar att, villkorat av att årsstämman den 20 april 2017 beslutar om föreslaget bemyndigande, besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 23,5 Mkr.

  • Nyemissionen avses genomföras i syfte att kunna realisera styrelsens ambition att fortsätta bygga aktieägarvärde genom förvärv av verksamheter eller tillgångar. Något kapitalbehov i den existerande rörelsen föreligger inte.
     
  • Förvärv väntas primärt avse helt ny verksamhet där styrelsen och nuvarande bolagsplattform kan tillföra mervärde men även sekundärt komplettering av nuvarande verksamhet i syfte att vidareutveckla och stärka denna. 

  • Fyra (4) befintliga aktier i Effnetplattformen planeras berättiga till teckning av en (1) ny aktie till kursen 13,00 kronor.

  • Teckningsperioden planeras löpa 8 maj - 22 maj 2017.
     

Bakgrund och motiv

Efter ett intensivt år som kröntes med noteringen av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) fortsätter styrelsen att leta efter nya affärsmöjligheter i syfte att skapa värde för bolagets aktieägare. Förberedande steg i detta arbete är den planerade nyemissionen som syftar till att kapitalisera bolaget inför nya investeringar samt en planerad utdelning av ytterligare plattformsbolag.

Parallellt med detta fortsätter utvecklingen av teknikrörelsen inom Effnet som idag har starka finanser och genererar ökande försäljning, vinster och kassaflöden. Den operativa risken i verksamheten är mycket låg och det föreligger inte heller något kapitalbehov inom överskådlig framtid. Bolagets ledning och styrelse fortsätter att arbeta aktivt i syfte att identifiera möjliga komplementförvärv.

Kapitalet som erhålls från nyemissionen väntas dock primärt att användas inom plattformsverksamheten där investeringar är betydligt enklare att identifiera och genomföra till följd av Effnetplattformen här kan agera strikt opportunistisk, en strategi som hittills varit framgångsrik.

Plattformsverksamhetens nuvarande innehav utgörs av bolagen Axxonen Properties, ett snabbväxande fastighetsutvecklingsbolag där Effnetplattformen äger cirka 15 procent av kapitalet, och CasinoWilds (ägarandel cirka 12 procent), ett innovativt spelbolag med fokus på mobilkasino som inom kort avses noteras på First North.

De nya plattformsbolagen ska användas som bas för kommande affärer, vilka alla som tecknar sig i den planerade emissionen avses få ta del av eftersom även nytecknade aktier kommer föreslås att berättiga till del i de planerade bolagsutdelningarna.

Emissionsvillkor

Styrelsen för Effnetplattformen planerar att, villkorat av att årsstämman den 20 april 2017 beslutar om föreslaget bemyndigande, besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 23,5 Mkr. Fyra (4) befintliga aktier i Effnetplattformen planeras berättiga till teckning av en (1) ny aktie till kursen 13,00 kronor.

Övriga emissionsvillkor kommer att offentliggöras efter att formellt emissionsbeslut har fattats.

Teckningsförbindelser

Samtliga styrelseledamöter i Effnetplattformen har åtagit sig att teckna hela sina andelar eller mer i den planerade emissionen om sammanlagt cirka 5,6 Mkr, motsvarande cirka 24 procent av det totala emissionsbeloppet. 

Preliminär tidplan för nyemissionen

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 2 maj 2017
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 3 maj 2017
Informationsbroschyr offentliggörs omkring den 3 maj 2017
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 4 maj 2017
Handel i teckningsrätter 8 maj - 18 maj 2017
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 8 maj 2017 till dess att emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen 8 maj - 22 maj 2017

Eftersom det totala emissionsbeloppet planeras understiga 2,5 MEUR kommer inte något prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. Istället kommer en informationsbroschyr att upprättas och tillhandahållas på www.effnetdividend.se samt på begäran skickas per post till bolagets aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen Dividend AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com, eller besök: www.effnetdividend.se.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Effnetplattformen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Effnetplattformen kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 3 maj 2017.  

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Dividend AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 08:30 CET.

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Dividend AB, besök www.effnetdividend.se.