Publicerad: 2017-04-10 08:37:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Delårsrapport Januari - mars 2017

Luleå, 10 april 2017 -- Effnetplattformen Dividend AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - mars 2017

 • Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till MSEK 4,3 (4,81) eller SEK 0,59 (0,661) per aktie.
   

 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till MSEK 1,4 (3,51). Nettoresultatet för det första kvartalet var MSEK 1,5 (2,81) eller SEK 0,21 (0,381) per aktie och nettomarginalen uppgick till 36 %. 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet till MSEK 2,72 (3,31) eller SEK 0,372 (0,461) per aktie.

 • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till MSEK 5,2 (39,13) vilket motsvarar SEK 0,72 (5,413) per aktie.

 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 19,2 (37,83) eller SEK 2,66 (5,233) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 83 (923) procent. 
   

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Effnet AB licensierade sin Header Compression teknologi för Cellular IoT till ett kanadensiskt bolag. Avtalet är strukturerat i linje med bolagets strategi att skapa återkommande intäktsflöden.

 • Den transaktion som beslutades på det tidigare moderbolaget Effnetplattformen AB:s extra bolagsstämma i januari har nu fulländats genom att det bolaget, som nu är ett fastighetsbolag, inte längre handlas på observationslistan för bolag noterade på Nasdaq First North och genom att bolaget ändrat sitt namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Detta öppnar för möjligheten att, som föreslagits årsstämman, återta namnet Effnetplattformen under vilket vi tidigare bedrivit vår verksamhet.

 

Fotnot 1: Avser proforma för Effnetplattformen-koncernen för motsvarande period.

Fotnot 2: Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Effnetplattformen (publ) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget) efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar proforma2 ingående balansräkning och proforma kassaflödesanalys transaktioner tillhörande den nya koncernen.

Fotnot 3: Avser proforma för Effnetplattformen-koncernen för motsvarande tidpunkt.

 

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetdividend.se 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Dividend AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april kl. 08:37 CET.

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Dividend AB, besök www.effnetdividend.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.

Effnetplattformen Dividend 2017 Q1