Publicerad: 2017-03-21 12:15:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma den 20 april 2017

Stockholm, 21 mars 2017 -- Aktieägarna i Effnetplattformen Dividend AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2017, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 april 2017 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, per telefon 0920 609 18 eller via e-post på adress investor.relations@effnetdividend.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 12 april 2017 begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Val av minst en justeringsman.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

 12. Val av revisor.

 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

 14. Ändring av bolagsordningen - byte av namn

 15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

 16. Övriga frågor.

 17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut 

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 (förkortat räkenskapsår) inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som (via eget innehav och via försäkring) representerar ca 24 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande. Omval av Hans Runesten (ordförande), Göran E Larsson och Erik Nerpin samt nyval av Mattias Ekström. Årligt styrelsearvode om sammantaget 250 TSEK, varav ordföranden 100 TSEK och övriga ledamöter 50 TSEK vardera. Omval av KPMG med auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen - byte av namn (punkt 14) 

Styrelsen föreslår att bolaget byter namn till "Effnetplattformen AB". 

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget. 

Aktieägares frågerätt  

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 (förkortat räkenskapsår) och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.effnetdividend.se senast från och med den 30 mars 2017 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 

Stockholm i mars 2017

EFFNETPLATTFORMEN DIVIDEND AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen Dividend AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Dividend AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017 kl. 12:15 CET.

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas från och med den 23 januari 2017 på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Dividend AB, besök www.effnetdividend.se.