Publicerad: 2017-02-09 08:45:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Information om fjärde kvartalet 2016 och helåret 2016

Stockholm, 9 februari 2017 -- Effnetplattformen Dividend AB knoppades av från Effnetplattformen AB i mitten på januari och är sedan den 23 januari 2017 listat på Nasdaq First North. Effnetplattformen Dividend AB bedriver, i huvudsak genom dotterbolaget Effnet AB, den verksamhet som fram till årsskiftet 2016/17 bedrevs av Effnetplattformen AB. 

Effnetplattformen Dividend AB bedrev ingen operativ verksamhet under 2016 och kommer därför inte att offentliggöra någon bokslutskommuniké. I stället hänvisas till Effnetplattformen ABs bokslutskommuniké, som kommer att offentliggöras den 13 februari 2017 och innehålla information avseende Effnetplattformen Dividend ABs nuvarande verksamhet både för fjärde kvartalet 2016 och helåret 2016.

Effnetplattformen Dividend AB är moderbolag i en koncern med Effnet AB som helägt dotterbolag. Utöver den teknikrörelse som bedrivs genom Effnet AB utgör Effnetplattformen Dividend AB en attraktiv samarbetspartner och plattform för onoterade bolag som söker kapital, notering och kompetens inom områdena att notera bolag och/eller att driva noterade bolag. Plattformsverksamheten innefattar att kunna dela ut aktier till Effnetplattformen Dividend ABs aktieägare. Genom att Effnetplattformen Dividend ABs fria egna kapital per årsskiftet 2016-17 uppgår till ca 1 MSEK är utdelningskapaciteten inom plattformsverksamheten säkerställd.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen Dividend AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Dividend AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 08:45 CET.

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas från och med den 23 januari 2017 på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Dividend AB, besök www.effnetdividend.se.