Publicerad: 2017-01-16 16:40:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Effnetplattformen

Stockholm, 16 januari 2017 -- Vid dagens extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB fattades följande beslut.

Förvärv av fastighetsbolag
 
Stämman beslutade att godkänna förvärvet av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB samt namnbytet till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
 
Förvärvet av fastighetsbolagen sker med betalning i form av 405 937 218 nyemitterade aktier (217 596 975 Stam A aktier och 188 340 243 Stam B aktier) och kontant betalning om cirka 253 MSEK.
 
Ny bolagsordning
 
Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningen som innebär att bolaget kan ge ut tre aktieslag - Stam A aktier (en röst), Stam B aktier (1/10 röst) och preferensaktier (1/10 röst). Gränserna avseende aktiekapital och antal aktier höjdes. Antalet aktier ska vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000. Aktiekapitalet skall vara lägst 25 000 000 SEK och högst 100 000 000 SEK. Därutöver ändras namnet till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och verksamhetsföremålet till att äga och förvalta fastigheter.
 
Utdelning av nuvarande verksamhet
 
Stämman beslutade om utdelning av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB som förvärvat Effnetplattformen ABs nuvarande verksamhet.
 
Varje aktie i Effnetplattformen AB ger en aktie i Effnetplattformen Dividend AB.
 
Avstämningsdag för utdelningen är den 18 januari 2017. Aktien i Effnetplattformen AB handlas därmed exklusive rätt till utdelning från och med tisdagen den 17 januari 2017.
 
Val av styrelse och revisor mm 
 
Till ny styrelse valdes Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson och Seth Lieberman (samtliga nyval) samt Hans Runesten (omval). För en presentation av ledamöterna, se Effnetplattformens pressmeddelande den 13 januari 2017.
 
Lennart Schuss valdes till styrelseordförande.
 
Ernst & Young valdes till ny revisor och kommer att tillträda efter framläggandet av reviderad årsredovisning för 2016. Auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att vara huvudansvarig revisor.
 
Bemyndigande
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Antalet stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.
 
Noteringsprocessen
 
De aktier som nyemitteras i förvärven av fastighetsbolagen kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North när Nasdaq First North Stockholm godkänt en ny bolagsbeskrivning och övriga noteringsåtgärder avseende den nya verksamheten. Innan sådant godkännande lämnats kommer endast Effnetplattformen ABs nuvarande 7 230 434 aktier att vara föremål för handel på Nasdaq First North. Dessa aktier kommer att, i enlighet med den nya bolagsordningen, stämplas om till B-aktier. Detta beräknas ske i månadsskiftet januari - februari.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
  
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 kl. 16:40 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget.