Publicerad: 2017-01-02 16:00:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Offentliggör informationsmaterial och förslag till avstämningsdag

Stockholm, 2 januari 2017 -- Styrelsen för Effnetplattformen AB (publ) ("Effnetplattformen") har fastställt förslag till avstämningsdag för utdelningen av samtliga aktier i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB ("Nya Effnetplattformen") till den 18 januari 2017. Sista dag för handel i Effnetplattformen inklusive rätt till utdelning blir således den 16 januari 2017. Ovanstående är villkorat av att extra bolagsstämma i Effnetplattformen den 16 januari 2017 beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
 
I den informationsbroschyr som från och med idag hålls tillgänglig på bolagets hemsida (www.effnetplattformen.se) anges följande, icke tidigare offentliggjorda, information.
 
Nedanstående finansiell information baseras på att Effnetplattformen förvärvar fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB, gemensamt "SBB", samt delar ut samtliga aktier i Nya Effnetplattformen. Informationen utgår vidare från att utestående konvertibler och ägarlån emitterade till ett värde om totalt 794 MSEK konverteras till stamaktier, att utestående preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och AB Högkullen och utestående teckningsoptioner i AB Högkullen förvärvas med vederlag i form av nyemitterade preferensaktier respektive stamaktier och inkluderar den obligationsemission som offentliggjordes av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 20 december 2016 motsvarande 600 MSEK med en ränta om STIBOR 3M inklusive en räntemarginal på 6,25 procentenheter. Den finansiella informationen är hämtad från de involverade bolagens interna bokföringssystem per den 16 december 2016 och har varken reviderats eller granskats av revisor. Siffror avseende Effnetplattformen (nuvarande och nya) är per 30 september 2016.

Aktuell intjäningsförmåga
Nedan beskrivs Bolagets intjäningsförmåga på helårsbasis. Den aktuella intjäningsförmågan är sammanställd utifrån befintliga hyresavtal vid transaktionens genomförande samt historiska drift­ och underhållskostnader.

MSEK Proforma
Hyresintäkter 909
Drift- och underhållskostnader -326
Driftnetto 584
Central administration -35
Förvaltningsresultat 549
Finansnetto -206
Resultat före skatt 343
Utdelning, preferensaktier -50
Resultat före skatt, hänförligt till stamaktieägare 293
 

Balansräkning proforma
 
MSEK Nuvarande Effnet-plattformen Utdelning Nya Effnet-plattformen Förvärv fastighetsbolag Proforma
Förvaltningsfastigheter - - 10 717 10 717*
Övriga anläggningstillgångar 13 -13 82 82
Totala anläggningstillgångar 13 -13 10 799 10 799
Övriga omsättningstillgångar 0 0 114 114
Likvida medel och kortfristiga placeringar 29 -9 429 449
Totala omsättningstillgångar 29 -9 544 564
TOTALA TILLGÅNGAR 41 -22 11 343 11 363
Preferensaktiekapital - - 712 712
Stamaktiekapital 39 -19 2 946 2 966
Totalt eget kapital 39 -19 3 658 3 678
Uppskjuten skatteskuld 1 -1 240 240
Skulder till kreditinstitut - - 6 289 6 289
Obligationslån - - 800 800
Övriga kortfristiga skulder 2 -2 356 356
Totala skulder 3 -3 7 685 7 685
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 -22 11 343 11 363
 
* Notera att skillnaden mot värderingarna som stipulerar ett samlat fastighetsvärde om 10 751 MSEK är hänförligt till en negativ skatteeffekt om 34 MSEK.
 
 
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför bolagsstämman den 16 januari 2017 finns tillgängliga hos Effnetplattformen och kommer att läggas ut på Effnetplattformens hemsida www.effnetplattformen.se
 
 
Stockholm den 2 januari 2017
Effnetplattformen AB (publ)
Styrelsen
 
 
För ytterligare information kontakta:
 
Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), mobil 0702-80 26 26
 
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2017 kl. 16:00 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.