Publicerad: 2016-12-24 11:00:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Stämmokommuniké och uppdatering

Stockholm, 24 december 2016 -- Effnetplattformen AB höll extra bolagsstämma i Stockholm den 23 december 2016.

Effnetplattformen AB har som tidigare annonserats (se pressmeddelande den 6 december 2016) ingått avtal om förvärv av tre fastighetsbolag och kommer i samband med förvärvet byta verksamhet och namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Den nuvarande verksamheten kommer att delas ut till aktieägarna.
 
Förvärvet av fastighetsbolagen betalas huvudsakligen med nyemitterade aktier. Dessa aktier kommer att emitteras med betalning genom apport och/eller kvittning. För att skapa flexibilitet i frågan om vilken revisor som i förekommande fall ska upprätta apportintyg beslutade den extra bolagsstämman att Effnetplattformen ska kunna utse Ernst & Young AB att upprätta intyg enligt aktiebolagslagen avseende apportemission.
 
Verksamhetsbytet i samband med förvärvet av fastighetsbolagen och utdelning av den nuvarande verksamheten innebär att Effnetplattformen (efter namnbytet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB) kommer att genomgå motsvarande noteringsprocess som vid notering av nya bolag på Nasdaq First North. Detta innebär bland annat att en ny bolagsbeskrivning kommer att upprättas. Arbetet med upprättande av bolagsbeskrivningen och noteringsprocessen i övrigt fortskrider enligt plan.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), tel 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com

 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 december 2016 kl. 11:00 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.