Publicerad: 2016-12-08 08:55:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Stockholm, 8 december 2016 -- Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 december 2016, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. 
 
Anmälan
 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 december 2016 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, per telefon 0920 609 18 eller via e-post på adress investor.relations@effnetplattformen.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 16 december 2016 begära omregistrering hos förvaltaren.
 
Förslag till dagordning
  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Utseende av särskild revisor för att utfärda yttranden avseende apportemission.
  8. Stämmans avslutande.
Utseende av särskild revisor för att utfärda yttranden avseende apportemission (punkt 7)
 
Effnetplattformen AB har, villkorat av godkännande av extra bolagsstämma, ingått avtal om förvärv av tre fastighetsbolag (se pressmeddelande den 6 december 2016). Förvärvet sker med betalning i form av nyemitterade aktier genom apportemission samt med kontant betalning. 
 
Förslaget innebär att den revisor som kommer tillträda uppdraget som revisor i bolaget efter genomfört förvärv och avknoppning av den nuvarande verksamheten utses att upprätta yttranden enligt aktiebolagslagen avseende apportemissionen.
 
Stockholm i december 2016
 
EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)
 
Styrelsen
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2016 kl. 08:55 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.