Publicerad: 2016-10-25 08:30:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Stockholm, 25 oktober 2016 -- Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2016, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan
 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 november 2016 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, per telefon 0920 609 18 eller via e-post på adress investor.relations@effnetplattformen.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 8 november 2016 begära omregistrering hos förvaltaren.
 
Förslag till dagordning
  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Styrelsens förslag till utdelning av aktier i lagerbolag.
  8. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till utdelning av aktier i lagerbolag (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i de tre helägda dotterbolagen Effnetplattformen Ventures 1 AB, Effnetplattformen Ventures 2 AB och Effnetplattformen Ventures 3 AB, nedan gemensamt betecknade "Venturebolagen".
 
Vart och ett av Venturebolagen kommer att vid utdelningstillfället ha ett aktiekapital om 72 304,34 SEK fördelat på 7 230 434 aktier. För varje aktie i Effnetplattformen AB erhålls en aktie i vart och ett av de tre Venturebolagen.
 
Venturebolagen skall användas vid framtida noteringar inom ramen för Effnetplattformens så kallade plattformsverksamhet där Effnetplattformen fungerar som en attraktiv samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag.
 
Genom att de utdelade bolagen inte bedriver någon verksamhet är den s k Lex Asea inte tillämplig. Detta innebär att utdelningen är skattepliktig. Skatten bedöms komma att uppgå till de utdelade aktiernas kvotvärde, d v s 0,01 SEK (ett öre) per aktie. För varje aktie i Effnetplattformen AB erhålls sålunda utdelning av tre aktier i tre olika bolag med ett utdelningsvärde som bedöms uppgå till 0,03 SEK (tre öre). Effnetplattformen kommer att inhämta yttrande av skatteverket avseende utdelningens värde.

Utdelningen bedöms motsvara ett totalt värde om cirka 217 TSEK och ryms med marginal inom Effnetplattformens utdelningsbara kapital enligt senast fastställda årsredovisning.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för utdelningen.
 
Handlingar till stämman
 
Styrelsens förslag samt fullmaktsformulär kommer hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.effnetplattformen.se från och med den 31 oktober 2016 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 
 
Stockholm i oktober 2016
 
EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)
 
Styrelsen
 
  
För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB, 070 280 26 26  
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08:30 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.