Publicerad: 2016-10-21 09:15:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Styrelsen föreslår utdelning av tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar

Stockholm, 21 oktober 2016 -- Styrelsen i Effnetplattformen föreslår att en extra bolagsstämma den 14 november 2016 beslutar om utdelning av samtliga aktier i de tre nybildade dotterbolagen Effnetplattformen Ventures 1 AB, Effnetplattformen Ventures 2 AB och Effnetplattformen Ventures 3 AB ("Bolagen"). Styrelsen föreslås erhålla bemyndigande att besluta om avstämningsdag för utdelningen.

Bolagen skall användas vid framtida noteringar inom ramen för bolagets så kallade plattformsverksamhet där Effnet fungerar som en attraktiv samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag. 
 
Avsikten är att ett av Bolagen skall användas i samband med en framtida notering av Animated Games som för närvarande till drygt 10 procent ägs av Effnet. Styrelsen återkommer med mer information kring detta när sådan föreligger.
 
För ytterligare information hänvisas till kallelse till den extra bolagsstämman som avses publiceras under vecka 43.
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 09:15 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.