Publicerad: 2019-05-17 15:58:12 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Korrigering angående MAR-förordning i dagens pressmeddelande om årsstämma i Effnetplattformen AB.

Stockholm, 17 maj 2019 -- Effnetplattformen AB (publ)

Den stämmokommuniké som skickades ut kl 12:50 idag innehöll av misstag en hänvisning till MAR-förordningen i slutet av pressmeddelandet. Nedan följer en korrigerad pressrelease utan hänvisning till MAR-förordningen men med samma innehåll i övrigt.

Årsstämma i Effnetplattformen AB

Årsstämma i Effnetplattformen AB hölls i Stockholm den 17 maj 2019. 

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Hans Runesten, Göran E. Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström.

Hans Runesten omvaldes till styrelseordförande.

KPMG omvaldes som revisor. Huvudansvarig revisor är Gunnar Karlsson.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 250.000 SEK samt att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 

  

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommision AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.