Publicerad: 2019-02-08 08:00:00 CET
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Bokslutskommuniké Januari - december 2018

Luleå, 8 februari 2019 -- Effnetplattformen AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Januari - december 2018

  • Koncernens omsättning för helåret uppgick till KSEK 7 374 (12 059) eller SEK 0,82 (1,46) per aktie.

  • Rörelseresultatet för helåret uppgick till KSEK -1 924 (3 606). Nettoresultatet var för samma period KSEK -11 652 (-4 345) eller SEK -1,29 (-0,52) per aktie.

  • Nedskrivningar av koncernens värdepappersinnehav har för helåret belastat resultatet med KSEK 10 475 (7 779).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till KSEK -2 555 (3 9501) eller SEK -0,28 (0,481) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till KSEK 24 590 (28 003) vilket motsvarar SEK 2,72 (3,10) per aktie.

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 24 074 (35 726) eller SEK 2,66 (3,95) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 89 (93) procent. 

Fotnot 1:  Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar Proforma1 kassaflödesanalys och förändring av eget kapital transaktioner tillhörande den nya koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari kl. 08:00 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommision AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se, www.eminova.seEffnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.

Bokslutskommunike Effnetplattformen AB 2018