Publicerad: 2018-10-26 08:30:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2018

Luleå, 26 oktober 2018 -- Effnetplattformen AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - september 2018

  • Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 5 838 (10 283) eller SEK 0,65 (1,28) per aktie.

  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK -529 (3 995). Nettoresultatet var för samma period KSEK -10 487 (3 600) eller SEK -1,16 (0,45) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till KSEK -954 (3 9751) eller SEK -0,11 (0,491) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till KSEK 26 253 (28 841) vilket motsvarar SEK 2,90 (3,19) per aktie.

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 25 239 (43 671) eller SEK 2,79 (4,83) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 88 (94) procent.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
  • Effnet AB licensierade sin Header Compression-teknologi till Thales Alenia Space, ett världsledande satellitbolag. Avtalet är strukturerat i linje med bolagets strategi att skapa återkommande intäktsflöden.

Fotnot 1:  Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar Proforma1 kassaflödesanalys och förändring av eget kapital transaktioner tillhörande den nya koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober kl. 08:30 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.

Effnetplattformen 2018 Q3