Publicerad: 2018-08-24 08:30:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Delårsrapport Januari - juni 2018

Luleå, 24 augusti 2018 -- Effnetplattformen AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - juni 2018

  • Koncernens omsättning för det första halvåret uppgick till KSEK 4 712 (7 817) eller SEK 0,52 (1,04) per aktie.

  • Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till KSEK 474 (2 989). Nettoresultatet var för samma period KSEK -9 839 (2 794) eller SEK -1,09 (0,37) per aktie och nettomarginalen uppgick till -209 % (36 %).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första halvåret till KSEK -797 (2 7241) eller SEK -0,09 (0,361) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till KSEK 26 410 (27 589) vilket motsvarar SEK 2,92 (3,05) per aktie.

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 25 887 (42 864) eller SEK 2,86 (4,74) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 88 (92) procent.

  • Styrelsen har beslutat att skriva ned värdet på koncernens aktieinnehav i Earners Alliance AB (publ) (tidigare CasinoWilds Holding AB (publ)) med KSEK 4 711 (-), vilket belastar finansnettot för det andra kvartalet med samma belopp. Efter nedskrivningen uppgår det bokförda värdet på aktierna i Earners Alliance AB (publ) till noll.

Fotnot 1: Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar Proforma1 kassaflödesanalys och förändring av eget kapital transaktioner tillhörande den nya koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 aug kl. 08:30 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommision AB (www.eminova.se). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.

Effnetplattformen 2018 Q2