Publicerad: 2018-04-18 17:30:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma den 18 maj 2018

Stockholm, 18 april 2018 -- Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 maj 2018, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, per telefon 0920 609 18 eller via e-post på adress investor.relations@effnetplattformen.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 11 maj 2018 begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Val av minst en justeringsman.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget respektive koncernen.

 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

 12. Val av revisor.

 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

 14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

 15. Övriga frågor.

 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut 

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som (via eget innehav och via försäkring) representerar ca 24 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande. Omval av Hans Runesten (ordförande), Göran E Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström. Årligt styrelsearvode om sammantaget 250 TSEK, varav ordföranden 100 TSEK och övriga ledamöter 50 TSEK vardera. Omval av KPMG med auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget. 

Aktieägares frågerätt  

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.effnetplattformen.se senast från och med den 27 april 2018 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 

Stockholm i april 2018

EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april kl. 17:30 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.