Publicerad: 2018-02-09 09:20:00 CET
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Bokslutskommuniké Januari - december 2017

Luleå, 9 februari 2018 -- Effnetplattformen AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Januari - december 2017

  • Koncernens omsättning för helåret uppgick till MSEK 12,1 (9,61) eller SEK 1,46 (1,321) per aktie. Detta är den högsta redovisade omsättningen under de senaste 10 åren och en ökning med 26% jämfört med fjolåret.

  • Rörelseresultatet för helåret var MSEK 3,6 (2,91). Nettoresultatet uppgick till MSEK -4,3 (2,41) eller SEK -0,52 (0,331) per aktie.

  • Under det fjärde kvartalet gjordes nedskrivningar i koncernens värdepappersinnehav med MSEK 7,8 (-) vilket belastade finansnettot.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till MSEK 3,92 (0,51) eller SEK 0,482 (0,071) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till MSEK 28,0 (22,63) vilket motsvarar SEK 3,10 (3,123) per aktie.

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 35,7 (37,03) eller SEK 3,95 (5,12) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 93 (943) procent.

  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Effnet AB licensierade sin Header Compression-teknologi för Cellular IoT till en av sina befintliga japanska kunder. Avtalet är strukturerat i linje med bolagets strategi att skapa återkommande intäktsflöden.
 

Fotnot 1: Avser Proforma för den förra Effnetplattformen-koncernen för motsvarande period. Förra moderbolaget (med annat organisationsnummer men tidigare med samma namn) är numera namnändrat till  Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Fotnot 2: Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar Proforma2 ingående balansräkning och proforma kassaflödesanalys transaktioner tillhörande den nya koncernen.

Fotnot 3: Avser Proforma för den tidigare Effnetplattformen-koncernen för motsvarande tidpunkt.

 

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari augusti kl. 09:20 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.

Bokslutskommunike Effnetplattformen AB 2017